Retorikken er demokratisk – bruk den!

www.retorika.no

Sosiale medier er en revolusjonerende positiv og innovativ måte å kommunisere på, men det har også endret måten vi – som samfunnsborgere – deltar i den offentlige debatten.

Ved hjelp av sosiale medier leveres det nyheter i et rasende tempo. Det er egen kanaler, subjektive ytringer og selvvalgt nyhetsstrøm (ekko-kammer). Det medfører et problem fordi vi ikke får nyansert virkelighetsoppfatningen vår. Det blir som et ekko – man hører det man vil høre, eller man hører bare sin egen tolkning av virkeligheten.

Vårt syn på verden er styrt av hvordan vi opplever den, ikke fakta. Med utgangspunkt i retorikken, kan vi si at sannhet har beveget seg bort fra logos-appellen mot en mer pathos-orientert fremstilling. Det postfaktuelle samfunnet er en realitet. Hva gjør dette med den offentlige debatten?

Den demokratiske retorikken

I antikkens Hellas ble samfunnet organisert på en ny måte ved at demokratiet ble innført. Alle (ikke alle, men mange flere) stemmer skulle kunne høres. Retorikken vokste frem i tråd med denne demokratiske utviklingen, som et produkt av at alle nå skulle få lov til å bli en del av den offentlige debatten. Retoriske virkemidler ble en viktig ressurs til å få budskapet frem, skape god argumentasjon og dermed delta i demokratiet.

Fordi faktabasert argumentasjon og den offentlige stemmen er en viktig del av demokratiet, kan vi på mange måter si at en vridning mot følelsesbaserte ytringer, også kan svekke demokratiske prosesser. Et eksempel er et stortingsvalg, som er rett rundt hjørnet. Her må vi være på vakt.

Vær kritisk

Det viktigste akademia har lært oss er ikke fagkunnskap. Det er derimot å stille seg kritisk til kildene. Ved å lete etter kildene til en påstand og etterprøve om påstanden er sannsynlig eller ikke, er det mulig å slå hull på myter og etablerte alternative sannheter.

Vi må stille krav til informasjon, og være kritiske til både våre egne og andres kilder. Å henvise til egne kilder, gjør at vi kan vi delta i den offentlige debatten på en ryddig måte. Det bygger også opp under vår troverdighet som debattant.

Delta i debatten

I forskning innen politisk kommunikasjon, har tanken om det deliberative demokratiet slått rot. Dette handler om at demokratiet er mer enn bare et styringssett og at demokratiet ideelt seg skal være en offentlig samtale om politiske avgjørelser. Dermed får vi også den retoriske medborgeren. Professor i retorikk ved universitetet i København, Christian Kock, skriver at det ikke bare handler om individet som aktiv deltaker i demokratiet. Det handler i like stor grad om hva slags informasjon medborgerne får, og gjør krav på.

I et representativt demokrati hvor vi velger ledere og representanter, mener Kock at vi må stille helt spesifikke krav til informasjonen vi mottar – og samtidig være kritisk til om informasjonen fyller disse kriteriene. Et av disse kravene er at «politikere skal svare redelig på kritiske motargumenter», og utgangspunktet for det er grunnideen om at det ofte er relevante argumenter av en viss vekt på begge sider av en sak. Det handler derfor ikke om et entydig sant eller falskt, eller som Kock selv skriver: «Det er ikke mulig å nå frem til en objektiv avklaring av hvem som har rett». Sannheten ligger i diskusjonene og debattene – som er retorikkens kjerne.

Altså, med retorikk og diskusjon skal fake news og alternative sannheter bekjempes, og demokratiet bygges.

Vær i forkant

Til slutt: Et av rådene fra klassisk retorikk er å komme motstanderens argument i forkjøpet – ikke vende det døve øret til.

I vårt eget valgår er det viktig å følge opp dette. Vi må lære av valget i USA og hvordan den amerikanske valgkampen ble drevet. Vi – da spesielt oss som jobber med kommunikasjon – må være i forkant av diskusjonene, sjekke kildegrunnlaget, og drive faktabasert og saklig argumentasjon, i alle kanaler. Slik kan vi få gode demokratiske prosesser her i Norge.

Kronikken er publisert i Kommunikasjonsforeningens medlemsblad Kommunikasjon 2/17

Retorika skriver jevnlig blogginnlegg om språk, kommunikasjon, retorikk og digitale medier. Meld deg på nyhetsbrev og få nye blogginnlegg tilsendt!