Slik skriver du overbevisende


Tekstproduksjon er for mange en helt sentral del av arbeidslivet. Likevel så bidrar dagens fragmenterte mediehverdag til at saker ofte blir glemt like fort som de oppstår. For å vinne frem i striden om agendaen er man avhengig av å være bevisst på hvilke grep som sikrer at akkurat din tekst får den effekten som du ønsker. Derfor er det viktigere enn noen gang å kunne skrive overbevisende tekster.

Retorikken er evnen til å se de overtalende elementene i enhver sak

Det finnes mange ulike definisjoner av retorikk, men Aristoteles klassiske grunnsetning om at «retorikken er evnen til å se de overtalende elementene i enhver sak» er alltid relevant. Det samme prinsippet gjelder for å kunne skrive en overbevisende tekst. I kommunikasjon lønner det seg sjelden å si eller skrive alt, og derfor er det viktig å tidlig identifisere det budskapet det er viktigst for deg at mottakeren sitter igjen med etter å ha lest din tekst.

Les også: Hva er egentlig tekst?

Aristoteles forstod dette og utarbeidet det som har blitt kalt for retorikkens «fem arbeidsfaser». Inventio, dispositio, elocutio, memoria og actio. De to sistnevnte handler om selve fremføringen og er ikke like relevant for tekstproduksjon, men de tre første er utmerkede verktøy for å skrive en overbevisende tekst, men hvordan kan man aktivt bruke rådene fra Aristoteles og retorikken?

Aristoteles arbeidsfaser

Inventio: Som navnet antyder så handler denne fasen om å finne. Finne ut hva man ønsker å understreke med budskapet. Finne hvilke argumenter som er relevante og dermed underbygger teksten på en best mulig måte, samt finne ut hvem mottakeren av teksten er. Ved å gjøre dette innledningsvis kan man skape et tydelig bilde av hva som skal sies og til hvem. Disse faktorene går hånd i hånd i kommunikasjon. Ved å identifisere hvilket publikum du henvender deg til blir det også lettere å finne hvilke «topoi» (gr. «steder») som kan brukes for å styrke budskapet. Med topoi mener Aristoteles steder hvor du som tekstforfatter kan finne de argumentene som er overbevisende for akkurat de mottakerne du ønsker å nå.

Les også: Hva er tydelig kommunikasjon (egentlig)?

Dispositio: Når mottakerne er identifisert, og argumentene som passer disse er utarbeidet, er det på tide å jobbe med struktur. Hvordan kan teksten struktureres på en måte som best mulig får frem de overbevisende argumentene? Ved å dele teksten inn i ulike faser er det lettere å skille mellom hvilke temaer som skal skrives inn når. To store retorikere, Cicero og Quintilian, har gjort rede for hvordan en tekst kan struktureres, men er også tydelige på at tekstens oppbygning avhenger av sakens natur. Først begynner man med innledningen, hvor sakens hovedpoenger fremmes og man skaper et rom som budskapet skal fylle. Deretter følger delen hvor saken forklares, før argumentene du har utarbeidet i inventiofasen brukes til å støtte opp under budskapet. Avslutningsvis bør teksten oppsummere hovedargumentene og underbygge troverdigheten du som avsender har etablert i møtet med leseren.

Elocutio: Når både innhold og struktur er på plass gjelder det å finne en hensiktsmessig tone, og her er Aristoteles utsagn om at «kunsten er å skjule kunsten» et poeng. Elocutio handler om stilaspektet og selve utformingen av teksten. Innenfor retorikken brukes «aptum» (gr. «det som sømmer seg»), «puritas» (gr. «korrekthet), «perspicuitas» (gr. klarhet) og «ornatus» (gr. utsmykning) innenfor elocutio. Med disse dydene menes ikke bare det å komme opp med de gode slagordene, eller de minneverdige formuleringene, men om å holde en gjennomgående og korrekt stil som passer til budskapet. Ved å finne den tonen som passer til det du ønsker å få frem, og de du ønsker å nå, bygger det også opp under din troverdighet som avsender og dermed de overbevisende momentene i din tekst.

For å oppnå den effekten du ønsker med teksten er det viktig å kunne være både overbevisende og troverdig. Ved å benytte oss av de prinsippene Aristoteles la frem i antikkens Hellas kan vi få til det også i dagens samfunn hvor tekstproduksjon står sentralt. Det er verken mulig, eller hensiktsmessig å si alt. I stedet bør vi fokusere på mottakeren/brukeren av teksten. Å skrive brukervennlig er begynnelsen på ethvert overbevisende budskap.

Lykke til!

Ja takk, meld meg på nyhetsbrev og få nye blogginnlegg rett i innboksen!