Slik skaper du tillit hos dine medarbeidere

www.retorika.no

Tillit er nøkkelen til et godt lederskap. Du som leder skal få dine medarbeidere med på strategiske visjoner, skape en felles verden hvor målene er klare for alle, og i tillegg få alle til å trekke i samme retning. Da trenger du medarbeidere som har full tillit til deg som leder. Derfor er det vesentlig at du vet hvilke grep du kan ta for å skape – og holde på – tillit. Både på overordnet- og mikronivå. I retorisk teori er ethos et virkemiddel til å skape tillit.

Tillit er ferskvare

Tillit er ikke en konstant størrelse. Det er ikke noe du skaffer deg, og som dermed alltid vil være der. Første steg for å kunne anvende deg av tillit i arbeidslivet er å være klar over at det må skapes, bygges og opprettholdes. Innenfor retorikken er dette en del av ethos-begrepet, og samspiller med talerens karakter og troverdighet. Jens Kjeldsen skriver i Retorikk i vår tid at ethos handler om «den oppfatningen en mottager har av en avsender på et bestemt tidspunkt». Denne definisjonen rommer en dynamisk forståelse vi skal komme nærmere innpå.

..det er velvilje overfor tilhørerne, moralsk karakter og forstandighet som står som de tre komponentene som bygger ethos (Aristoteles).

For en leder er tillit viktig i alle sammenhenger. Når du holder taler eller presentasjoner er det viktig at tilhørerne ikke bare har tillit til det du sier, men også har tillit til deg som person.

Subjektiv og objektiv ethos

Aristoteles beskrev i Retorikken at det er velvilje overfor tilhørerne, moralsk karakter og forstandighet som står som de tre komponentene som bygger ethos. Samtidig er begrepet i seg selv kompleks, og vi skal forsøke å stykke det litt opp nå. En start kan være å skille mellom subjektiv og objektiv ethos.

Objektiv ethos er å beskrive andre mennesketyper, mens subjektiv ethos er det du kan skape, endre og bearbeide (Kjeldsen). Og spesifikt den avledede subjektive ethos. Avledet ethos handler ikke om den oppfatningen tilhørerne har av deg som leder før du taler, men hvilken tillit du skaper i selve formidlingen.

Den ekte fortellingen

Paul Moxnes, prof. BI, snakker om at godt lederskap blant annet innebærer å kunne sette ord på sine drømmer og fantasier for å kunne identifisere og presentere konkrete mål overfor dine ansatte, mens Jan Ketil Arnulf, prof. BI, sier at kjernen i ledelse er å kommunisere et bilde av fremtiden som mobiliserer publikum. Dette handler om ethos.

Fordi vi alle har våre drømmer, vil vi også lett identifisere oss med en leder som er i stand til å formidle sin visualisering av virksomhetens mål. Det skaper velvilje overfor tilhørerne og bygger troverdighet.

..det handler om autentisitet, altså å fremstå ekte og som seg selv.

Du som leder må få medarbeiderne til å visualisere målene for virksomheten og få alle med på dette. Derfor er formidling helt sentralt når vi bygger tillit. I de store presentasjonene bør fortellingen forankres i deg selv som leder. Det trenger ikke være privat, men for å jobbe med din avledede ethos og skape tillit bør det være personlig og autentisk.

Ledelse kan ikke utøves uten kommunikasjon, og man kan ikke være en god leder uten tillit. Tillit til deg som leder skapes hele tiden gjennom den konkrete dialogen med dine medarbeidere, den skapes i de store visjonene du klarer å gjøre til felles mål og den opprettholdes gjennom kontinuerlig arbeid med kommunikasjon. Klarer du det kan du også ha tillit til at virksomheten din lykkes.

Les også: Hva er tydelig kommunikasjon (egentlig)?

Den konkrete samtalen

Presentasjoner er én arena å skape tillit på, men minst like viktig er det å kunne holde på den i samtaler. Det er alltid lett å komme med positive beskjeder, men som leder må man stå i stormen, og alle dager er ikke like rosenrøde. Når du formidler på mikronivå må du bruker tydelig og konkret kommunikasjon. I boken Kommunikasjon for ledere og organisasjoner Arnulf, at ledelse skaper mening. Hvis ikke kommunikasjonen er målrettet kan arbeidet fort bli preget av regler, betingelser og belønninger. Også i denne mer konkrete kommunikasjonsformen spiller tillit en helt sentral rolle.

Ledelse kan ikke utøves uten kommunikasjon, og man kan ikke være en god leder uten tillit. Tillit til deg som leder skapes hele tiden gjennom den konkrete dialogen med medarbeidere, den skapes i de store visjonene du klarer å gjøre til felles mål og den opprettholdes gjennom kontinuerlig arbeid med kommunikasjon. Klarer du det kan du også ha tillit til at virksomheten din lykkes.

Autentisitet

Innledningsvis nevnte vi det dynamiske aspektet ved ethos. Mye av det handler om autentisitet, altså å fremstå ekte og seg selv. Tillit er situasjonsbetinget, og det gjelder å kunne skape den i de konkrete kommunikasjonssituasjonene du står i.

Visjoner er nødvendige for virksomheter som vil opp og frem, men det ligger en risiko i at det kan bli svevende for medarbeidere, og dermed ikke særlig tillitsvekkende. Det kan til og med virke mot sin hensikt ved at medarbeidere opplever at lederen deres ikke forstår deres hverdag.

Gjør som Kongen

Kong Harald holdt torsdag 1. september en tale i anledning kongeparets fest i Slottsparken, og talen har gjort suksess i både her i Norge, men også utenfor landets grenser. Noe av det Kong Harald får til på en god måte er å skape en visjon om hvordan Norge bør se ut med utgangspunkt i verdier vi bør omfavne.

“Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser”.

Fortellingen om nordmenn som kommer fra hele verden blir så mye mer enn en visjon når Kongen trekker inn seg selv og sine egne besteforeldre. Det endrer også betydningen av «vi» i de påfølgende setningene. Fra å potensielt inneholde en idealistisk klang om storsamfunnet blir det forankret i en tanke om at hjertet og hjem hører sammen. Kongen skaper tillit til seg og sin visjon i den konkrete talen ved å være autentisk.

Tre raske tips til slutt

Det er mye du kan gjøre for å skape tillit i samtale, og for å holde på den er det tre ting du kan gjøre som leder:

1) Vær lyttende – Du trenger ikke være enig i alt som blir sagt, eller støtte alt som menes, men ved å lytte virker du velvillig og engasjert.

2) Forsøk å gjengi det som blir sagt – Ved å oppsummere en del av poengene i samtalen så kan du som leder skape en felles forståelse av situasjonen. Språket former verden. Å føle seg hørt bidrar til at du som leder blir mer tillitsvekkende, og skaper en opplevelse av et felles «vi».

3) Vis velvilje – Selv om du kanskje ikke er enig i hva som blir sagt, eller i situasjonsforståelsen som er etablert, så skaper det tillit at du er villig til å lytte og forstå. Retorikk handler blant annet om å finne de argumentene som passer best i den gitte situasjonen. Det kalles aptum (det passende), og hvis du kan argumentere for hva du som leder synes med utgangspunkt i motpartens situasjonsforståelse vil du i større grad få oppslutning om din beslutning.

 

Lykke til!

Lurer du på hva vi i Retorika kan hjelpe deg med? Les mer om Retorika eller be oss kontakte deg:

, ,